Weera Architects
1.2K
เข้าชม
0
0 รีวิว
Thailand
ไทย

Weera Architects

เป้าหมายในการออกแบบของ “Weera Architects” คือการออกแบบงานสถาปัตยกรรมที่ช่วยส่งเสริมการใช้งานอย่างยั่งยืน ตอบสนองการใช้งานให้กับลูกค้า และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งที่อยู่อาศัย พื้นที่สาธารณะ และสถานที่ทำงาน
การบริการของเราครอบคลุมงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอก, การออกแบบตกแต่งภายในและการออกภูมิสถาปัตย์ นอกจากนี้เรายังมีแผนกเทคโนโลยีอาคารซึ่งมีความชำนาญในด้านการออกแบบงานโครงสร้างและงานระบบประกอบอาคารต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ไม่ระบุ
AutoCAD
3DS Max
Sketchup
V-Ray
Revit
฿1,000,000
-
฿100,000,000
Unknown
ทั่วประเทศ
2013 (10 ปี)
ไม่ระบุ
New product launcing
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext