ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

อัปเดตล่าสุด วันที่ 1 กันยายน 2563
เว็บไซต์นี้ให้บริการเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ออกแบบกับผู้ว่าจ้าง การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านตกลงอย่างชัดแจ้งที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และประกาศต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขหรือเพิ่มเติมใดๆ ของเอกสารดังกล่าว ไม่ว่าท่านจะเข้าถึงผ่านช่องทางใด ท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ รวมไปถึงเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารอื่น ๆ และข้อมูลใด ๆ ที่เราจัดหาให้แก่ท่าน
หากท่านไม่ตกลงหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์ฉบับนี้หรือประสงค์ที่จะไม่ใช้บริการเว็บไซต์ต่อไป กรุณาไม่เข้าใช้หรือหยุดการใช้เว็บไซต์
ท่านตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

1. คำจำกัดความ

“เรา” หมายถึง ผู้ให้บริการเว็บไซต์
1.1. “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ดีไซน์ คอนเน็กซ์ (Design Connext) www.designconnext.com
1.2. “ท่าน” หมายถึง ผู้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ Design Connext
1.3. “ผู้ว่าจ้าง” หมายถึง ผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างออกแบบสถาปัตยกรรม

2. ขอบเขตการให้บริการ

2.1. เว็บไซต์ของเราเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ออกแบบกับผู้ว่าจ้างที่ต้องการจ้างผู้ออกแบบเพื่อทำงานออกแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายในและภูมิทัศน์ และ/หรือสถาปัตยกรรมใดๆเราไม่ใช่ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างออกแบบสถาปัตยกรรม ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม รวมทั้งไม่ได้มีฐานะเป็นหุ้นส่วน นายจ้าง-ลูกจ้าง หรือตัวการ-ตัวแทนใด ๆ กับผู้ออกแบบ
2.2. ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของผู้ออกแบบและพูดคุยกับผู้ออกแบบได้บนเว็บไซต์ กรณีที่ท่านต้องการจ้างผู้ออกแบบ ท่านสามารถกรอกข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมหรือการก่อสร้างที่ท่านต้องการและกดขอรับใบเสนอราคาผ่านเว็บไซต์ ซึ่งเราจะจัดส่งใบเสนอราคาให้ท่านตามช่องทางที่เรากำหนด
2.3. ท่านสามารถสมัครเป็นผู้ออกแบบในเครือข่ายของเราได้ โดยดำเนินการตามที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่เรากำหนด

3. การสร้างบัญชีผู้ใช้

3.1. ในการรับบริการจากเว็บไซต์ เช่น ขอใบเสนอราคา และ/หรือ ติดต่อผู้ออกแบบ ต้องมีการสร้างบัญชีผู้ใช้และกำหนดรหัสผ่าน โดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการสร้างบัญชีผู้ใช้ ได้แก่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ทั้งนี้ กรณีที่ข้อมูลและ/หรือเอกสารใด ๆ ที่ท่านให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองในเมนูบัญชีของฉัน
3.2. ในการสร้างบัญชีผู้ใช้ ท่านรับรองว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี หรือเป็นผู้เยาว์ที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครอง หรือเป็นผู้แทนหรือตัวแทนที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลตามกฎหมาย
3.3. ท่านยอมรับว่ากรณีที่มีการใช้บริการ การสื่อสาร การเข้าถึง หรือการใช้ข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์ที่ดำเนินการผ่านการเชื่อมต่อบัญชีของท่านถือว่าเป็นการเข้าถึง ใช้บริการ สื่อสาร หรือการส่งข้อมูลโดยท่าน ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากท่านหรือไม่ก็ตาม ท่านยินยอมให้เรามีสิทธิที่จะดำเนินการ อ้างอิง หรือขอให้ท่านรับผิดชอบการกระทำนั้นเสมือนว่าท่านได้เข้าถึง ใช้บริการ สื่อสาร หรือส่งข้อมูลนั้นเอง ไม่ว่าต่อเราหรือบุคคลภายนอก

4. การใช้บริการ

4.1. ท่านสามารถดูข้อมูลและผลงานของผู้ออกแบบที่ร่วมงานกับเราได้ โดยเลือก “ค้นหาผู้ออกแบบ” ท่านสามารถกด Wish List ในกรณีที่ท่านสนใจผู้ออกแบบรายใด
4.2. ในการขอใบเสนอราคา และ/หรือ ติดต่อผู้ออกแบบ เมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้และเข้าสู่ระบบแล้ว ท่านจะต้องเลือกสไตล์การออกแบบสถาปัตยกรรมและกรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมหรือก่อสร้าง เช่น ขนาดพื้นที่ใช้สอย งบประมาณการก่อสร้าง พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อขอใบเสนอราคา
4.3. ท่านสามารถพูดคุยกับผู้ออกแบบได้โดยตรงบนเว็บไซต์ผ่านช่องทาง Chat
4.4. กรณีที่ท่านต้องการจ้างผู้ออกแบบที่ร่วมงานกับเรา ท่านตกลงจะขอใบเสนอราคาผ่านเว็บไซต์ของเราเท่านั้น โดยท่านตกลงจะไม่ใช้ช่องทางอื่นในการติดต่อขอใบเสนอราคาจากผู้ออกแบบ
4.5. ในการทำสัญญาจ้างผู้ออกแบบออกแบบสถาปัตยกรรม ท่านจะต้องใช้สัญญามาตรฐานที่เราจัดหาให้ อย่างไรก็ดี ท่านรับรู้ว่าท่านสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมเนื้อหา รวมถึงกำหนดราคาและเงื่อนไขใด ๆ ได้ตามความประสงค์ โดยเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในความเสียหายที่เกิดแก่ท่านเนื่องจากการใช้สัญญามาตรฐานของเรา
เมื่อทั้งสองฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญาจ้างออกแบบสถาปัตยกรรมแล้ว จะต้องนำส่งสัญญาให้แก่เราผ่านช่องทางที่เรากำหนดบนเว็บไซต์

5. การจ้างผู้ออกแบบออกแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายในและภูมิทัศน์

เมื่อท่านส่งคำขอใบเสนอราคาจ้างผู้ออกแบบเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายในและภูมิทัศน์ และ/หรือสถาปัตยกรรมใดๆเราจะติดต่อท่านโดยเร็วที่สุดเพื่อเสนอรายชื่อผู้ออกแบบที่สามารถรับงานในช่วงเวลาที่ท่านระบุได้ โดยเราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการเสนอผู้ออกแบบรายที่อยู่ใน Wish List ตามบัญชีผู้ใช้ของท่าน เมื่อท่านเลือกผู้ออกแบบรายที่ต้องการ เราจะจัดส่งใบเสนอราคาและข้อมูลการติดต่อผู้ออกแบบให้แก่ท่านต่อไป

6. การจ้างรับเหมาก่อสร้างและ/หรือตกแต่งภายใน

6.1. ผู้ออกแบบบางรายอาจรับทำงานรับเหมาก่อสร้างและ/หรืองานตกแต่งภายในต่อเนื่องจากงานออกแบบ โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลและพูดคุยกับผู้ออกแบบเกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้างและ/หรืองานตกแต่งภายในรวมทั้งขอใบเสนอราคาได้ในช่องทางเดียวกับการจ้างออกแบบบนเว็บไซต์ ทั้งนี้ ขอบเขตการทำงาน หน้าที่ในการขออนุญาตกับทางราชการ ราคา และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นไปตามสัญญาที่ท่านทำกับผู้รับจ้างออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง หรือผู้ออกแบบและตกแต่งภายใน
6.2. เว็บไซต์ของเราเป็นสื่อกลางระหว่างท่านกับผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้รับจ้างตกแต่งภายใน ท่านรับรู้ว่าเราไม่ใช่ผู้รับเหมาก่อสร้างและ/หรือผู้รับจ้างตกแต่งภายใน รวมทั้งไม่ได้มีฐานะเป็นหุ้นส่วน นายจ้าง-ลูกจ้าง หรือตัวการ-ตัวแทนใด ๆ กับผู้รับเหมาก่อสร้างและ/หรือผู้รับจ้างตกแต่งภายในแต่อย่างใด
6.3. เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่ท่านสามารถจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยท่านรับรู้ว่าเราไม่ใช่ผู้รับเหมาก่อสร้าง สิทธิหน้าที่และความรับผิดการใช้เว็บไซต์สำหรับจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างจะเป็นตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านรับรู้ว่าเราไม่รับผิดในการกระทำใด ๆ ของผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์สำหรับจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง
สิทธิและหน้าที่และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างนี้ เป็นไปตามสัญญาที่ท่านทำกับ ผู้รับเหมาก่อสร้าง

7. การสมัครเป็นผู้ออกแบบในเครือข่ายของเรา

หากท่านเป็นผู้ออกแบบและต้องการรับจ้างออกแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายในและภูมิทัศน์ และ/หรือสถาปัตยกรรมใดๆท่านสามารถกรอกข้อมูลตามที่กำหนดบนเว็บไซต์ เราจะพิจารณาและติดต่อกลับ ทั้งนี้ เป็นอำนาจตัดสินใจของเราแต่ฝ่ายเดียวในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเป็นผู้ออกแบบในเครือข่าย โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นผู้ออกแบบในเครือข่ายของเราที่ www.designconnext.com/termsandconditions ก่อนกรอกข้อมูล

8. การชำระค่าจ้างและความคุ้มครอง

8.1. เมื่อได้รับมอบงานที่กำหนดในแต่ละงวด (ไม่รวมถึงงวดแรกที่เป็นการลงนามในสัญญา) ท่านมีหน้าที่กดยอมรับหรือปฏิเสธภายใน 3 วัน นับแต่รับมอบงานแต่ละงวด หากท่านไม่กดยอมรับหรือปฏิเสธจนเกินกำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านยอมรับงานในงวดนั้นแล้ว
8.2. กรณีที่ท่านกดปฏิเสธงาน เราจะประสานงานให้ท่านกับผู้ออกแบบเจรจาตกลงกัน อย่างไรก็ดี ท่านรับรู้ว่าเราไม่ได้มีหน้าที่และความรับผิดใดเกินกว่าการประสานงานให้สองฝ่ายเจรจากัน เก็บรักษาเงินค่าจ้างงวดนั้นไว้ระหว่างที่โต้แย้งกัน และโอนเงินแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเมื่อข้อโต้แย้งคลี่คลาย
8.3. ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างแก่ผู้ออกแบบที่ร่วมงานกับเราผ่านบริการรับชำระเงินแทนที่เรากำหนดเพียงช่องทางเดียว
8.4. ในการชำระค่าจ้างแต่ละงวด โปรดโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี บริษัทเน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่สาขาบางซื่อ 0201090695
8.5. ผู้ว่าจ้างตกลงจะชำระค่าจ้างงวดแรกเมื่อมีการลงนามในสัญญาจ้าง โดยผู้ว่าจ้างยอมรับว่า เมื่อผู้ว่าจ้างโอนค่าจ้างงวดแรกเข้ามายังบัญชีที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ว่าจ้างและผู้ออกแบบได้มีการลงนามในสัญญาจ้างแล้ว กรุณาไม่โอนเงินค่าจ้างงวดแรก หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง
8.6. ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระค่าจ้างงวดอื่น ๆ นอกจากงวดแรก ภายหลังจากที่กดยอมรับ กดปฏิเสธ หรือเมื่อเกินกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดแต่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้กดยอมรับหรือปฏิเสธ โดยงานที่จะได้รับมอบและกำหนดชำระค่าจ้างแต่ละงวดจะเป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงกับผู้ออกแบบ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างกดปฏิเสธงาน เราจะคุ้มครองเงินของผู้ว่าจ้างโดยยังไม่โอนเงินค่าจ้างในงวดนั้นให้แก่ผู้ออกแบบจนกว่าผู้ว่าจ้างและผู้ออกแบบจะตกลงกันได้และแจ้งให้เราโอนเงิน
8.7. เมื่อเงินค่าจ้างแต่ละงวดตามข้อ 8.6 เข้าสู่บัญชีที่เรากำหนดตามข้อ 8.4 แล้ว ผู้ว่าจ้างจะได้รับการคุ้มครองตามข้อ 8.6
8.8. กรณีที่ผู้ว่าจ้างชำระค่าจ้างผู้ออกแบบผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่บริการรับชำระเงินของเรา ผู้ว่าจ้างจะไม่ได้รับความคุ้มครองใด ๆ ตามที่กำหนดในข้อนี้และเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ
หากผู้ออกแบบแจ้ง เชิญชวน ชักจูง หรือกระทำการอื่นใดให้ท่านชำระเงินผ่านทางช่องทางอื่นที่ไม่ใช่บริการของเรา โปรดแจ้งมายังเราที่ อีเมล admin@designconnext.com

9. การเลิกสัญญาจ้างออกแบบสถาปัตยกรรม

9.1. กรณีที่มีการยกเลิกสัญญาจ้างออกแบบสถาปัตยกรรมเพราะเหตุใด ๆ ที่ไม่ใช่ความผิดของเรา เราสงวนสิทธิในการที่จะไม่คืนค่าตอบแทนใด ๆ
9.2. เมื่อมีการเลิกสัญญาจ้างออกแบบสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมภายในและภูมิทัศน์ และ/หรือสถาปัตยกรรมใดๆ เราจะคืนเงินค่าจ้างที่ค้างอยู่ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ รายละเอียดตามสิทธิหน้าที่ที่ระบุในสัญญาจ้างออกแบบสถาปัตยกรรมนั้น

10. การปิดบัญชีผู้ใช้

10.1. กรณีที่ท่านต้องการปิดบัญชีผู้ใช้ของท่าน โปรดแจ้งมาที่อีเมล admin@designconnext.com
10.2. เราสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีผู้ใช้ของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านไม่ชำระเงินผ่านบริการของเรา หรือ ชักจูง หรือกระทำการอื่นใด ที่ทำให้หรืออาจทำให้ไม่มีการชำระค่าจ้างผ่านบริการของเรา หรือกรณีที่ท่านกระทำการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่ท่านหลอกลวงหรือกระทำการที่เป็นความผิดอาญาต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายในสัญญาจ้างออกแบบสถาปัตยกรรม
10.3. กรณีที่ท่านเป็นผู้ออกแบบในเครือข่ายของเรา การที่เราปิดบัญชีผู้ใช้ของท่าน ไม่ว่าด้วยเหตุใด จะทำให้ท่านไม่สามารถจัดแสดงผลงานบนเว็บไซต์และรับงานเพิ่มผ่านเว็บไซต์ได้ การปิดบัญชีผู้ใช้ไม่ถือเป็นการเลิกสัญญาจ้างระหว่างท่านกับคู่สัญญาอีกฝ่าย หรือยกเลิกการตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของเรา ท่านมีความผูกพันต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้างและข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้สำหรับงานที่ได้ตกลงทำสัญญาจ้างไปแล้ว

11. ข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูล

ท่านเข้าใจและยอมรับว่า เรามีการเก็บรวบรวม ใช้ และในบางกรณีอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อการให้บริการแก่ท่านหรือเพื่อประโยชน์ในการบริการของเราหรือบริษัทอื่นที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ในกรณีที่ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการเช่นว่าเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านหรือเมื่อเราสามารถทำได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งท่านจะต้องให้ความยินยอมแยกต่างหากจากข้อกำหนดฉบับนี้ ท่านสามารถอ่านและให้ความยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ www.designconnext.com/privacy-policy

12. ข้อจำกัดความรับผิดและข้อสงวนสิทธิ

12.1. ท่านจะต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน รวมถึงข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของท่านไว้เป็นความลับ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านให้บุคคลอื่นใช้เว็บไซต์ สื่อกลาง หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับบัญชีของท่าน
12.2. เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์และตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ออกแบบ (ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีใบอนุญาต) ก่อนนำข้อมูลจัดแสดงบนเว็บไซต์เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่าน อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ เช่น ผลงานของผู้ออกแบบ รูปภาพห้อง อาจไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านไม่ควรตัดสินใจดำเนินการใด ๆ โดยยึดถือตามข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้แต่เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านใช้ข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้
12.3. ท่านรับรู้ว่าเราไม่รับรองว่าผู้ออกแบบที่ท่านเลือกไว้ใน Wish List จะอยู่ในรายชื่อผู้ออกแบบที่เสนอให้ท่านเลือกหรือผู้ออกแบบรายนั้นจะตกลงให้รับทำงานให้ท่าน เนื่องจากการกำหนดรายชื่อผู้ออกแบบขึ้นอยู่กับเวลาว่างของผู้ออกแบบแต่ละราย และการตัดสินใจรับงานเป็นดุลพินิจของผู้ออกแบบแต่ละราย
12.4. ข้อมูลผู้ออกแบบเป็นข้อมูลที่เราได้รับจากผู้ออกแบบ ซึ่งเรานำเสนอแก่ท่านเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น เราไม่รับรองว่าข้อมูลของผู้ออกแบบจะถูกต้อง สมบูรณ์ ตรงตามความเป็นจริง ไม่รับรองว่าผู้ออกแบบเป็นผู้ถือใบอนุญาตในระดับที่สามารถออกแบบสถาปัตยกรรมให้แก่ท่านได้ รวมถึงไม่รับรองคุณภาพผลงานของผู้ออกแบบ เราแนะนำให้ท่านพูดคุยรายละเอียดงานกับผู้ออกแบบก่อนตัดสินใจทำสัญญาจ้าง
12.5. เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการให้บริการเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ อย่างไรก็ดี ท่านยอมรับว่าอาจมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นกับเว็บไซต์ได้ และท่านตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้เรารับผิดใด ๆ ในความขัดข้องของเว็บไซต์ที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยจงใจของเรา
12.6. เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของท่านและผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น ท่านตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด รวมถึงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราอย่างเคร่งครัด เราสงวนสิทธิที่จะจำกัดหรือระงับการใช้งานของท่านในเวลาใด ๆ และ/หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ และ/หรือกระทำการอื่นใด เพื่อหยุดการกระทำของท่านที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การระงับการใช้งานไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือมาตรการใด ๆ ที่เรามีอยู่ตามกฎหมาย
12.7. ท่านรับรู้ว่าประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ต และสภาพอุปกรณ์ของท่านที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ด้วย
12.8. ในการใช้งานเว็บไซต์หรือกรณีที่ท่านดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบใด ๆ จากเว็บไซต์ ข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ หรือปราศจากไวรัส, Computer Worm, Trojan Horse, Spyware หรือ Malware การเข้าเว็บไซต์นี้อาจจะไม่ต่อเนื่อง มีความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้ ท่านตกลงรับความเสี่ยงภัยในความสูญหาย เสียหาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ สื่อกลาง หรือเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ รวมตลอดถึงการสูญหายของข้อมูล รวมทั้งความเสียหายโดยอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบจากเว็บไซต์
12.9. ท่านตกลงรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ในกรณีที่มีความเสียหายใด ๆ รวมถึงความสูญหาย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์ การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ หรือการที่บุคคลใด ๆ ไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ หรือจากการที่บุคคลภายนอกเจาะเข้าไปในระบบของเว็บไซต์ หรือที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ และคอมพิวเตอร์ไวรัส
12.10. เราอาจขอตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายต่าง ๆ เป็นครั้งคราว ท่านตกลงให้ความร่วมมือตามสมควรในการตรวจสอบ

13. ทรัพย์สินทางปัญญา

13.1. เราเป็นเจ้าของข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ และส่วนประกอบอื่น ๆ ของเว็บไซต์ เราไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้ข้อมูล ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา หรือตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้
13.2. เราเป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั้งหมดได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ท่านตกลงจะไม่คัดลอก ดาวน์โหลด สั่งพิมพ์ และ/หรือ ใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเราโดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้และจะใช้บังคับตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
13.3. ท่านตกลงจะไม่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับปรุง แก้ไข ต่อเติม เรียบเรียงใหม่ หรือวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) เว็บไซต์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม และจะไม่ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจนซึ่งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าหรือบริการของบริษัทไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม
13.4. ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาของงานตามสัญญาจ้างออกแบบให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาจ้างออกแบบสถาปัตยกรรมท่านกับผู้ว่าจ้าง โปรดพิจารณาตกลงรายละเอียดเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาก่อนลงนามในสัญญาจ้างออกแบบ ทั้งนี้ เมื่อมีการเลิกสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้ข้อกำหนดข้อนี้ยังคงมีผลต่อไป

14. การปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการเว็บไซต์

ท่านเข้าใจและยอมรับว่า เรามีสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการให้บริการ ระบบการทำงาน การแสดงผล และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ การที่ท่านตกลงดาวน์โหลดหรือใช้บริการเว็บไซต์หลังจากที่เราได้ทำการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงแล้ว ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่เราในการติดตั้ง อัปเกรด และ/หรือ อัปเดต การปรับปรุง การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือการหยุดให้บริการดังกล่าว

15. การปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

15.1. ท่านเข้าใจและยอมรับว่า เรามีสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์โดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยเราจะประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ให้ท่านพิจารณาก่อนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด การที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์ของเราต่อไปหลังจากที่มีการปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้ว จะถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วโดยชัดแจ้ง
15.2. ท่านสามารถเรียกดูข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบันได้ โดยเลือกเมนู terms & conditions ทั้งนี้ หากท่านต้องการดูข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ก่อนหน้า โปรดติดต่อ admin@designconnext.com

16. การละเว้นการใช้สิทธิ

การละเว้นไม่ใช้สิทธิ และ/หรือการผ่อนผันการใช้สิทธิไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเรา ไม่ถือว่าเราสละสิทธิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อนั้น ๆ เรายังคงสงวนสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธิตามข้อดังกล่าวได้ต่อไป

17. การขัดกันของเอกสาร

ในกรณีที่ข้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และเอกสารอื่น ๆ ขัดแย้งกัน คู่สัญญาตกลงให้เป็นดุลพินิจของเราในการตีความ

18. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้บริการเว็บไซต์เป็นไปตามบังคับของกฎหมายไทย

19. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อเราได้ที่ บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด
ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ ศูนย์การค้าเกตเวย์ บางซื่อ ชั้น7 เลขที่ 162/1-2 , 168/10 ถนนประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
อีเมล : admin@designconnext.com