ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

อัปเดตล่าสุด วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
เว็บไซต์นี้ให้บริการเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ออกแบบกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านตกลงอย่าง ชัดแจ้งที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไข และประกาศต่างๆ รวมถึงการแก้ไขหรือเพิ่มเติมใดๆ ของเอกสาร ดังกล่าว ไม่ว่าท่านจะเข้าถึงผ่านช่องทางใด ท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามเงื่อนไขและข้อกําหนดนี้ รวมไปถึงเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารอื่นๆ และข้อมูลใดๆ ที่เราจัดหาให้แก่ท่าน
หากท่านไม่ตกลงหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์ฉบับนี้หรือประสงค์ที่จะไม่ใช้บริการเว็บไซต์ต่อไป กรุณาไม่เข้าใช้หรือหยุดการใช้เว็บไซต์
ท่านตกลงตามข้อกําหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

1. คําจํากัดความ

1.1. “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ดีไซน์ คอนเน็กซ์ (Design Connext) www.designconnext.com
1.2. “ท่าน” หมายถึง ผู้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ Design Connext

2. ขอบเขตการให้บริการ

2.1. เว็บไซต์ของเราเป็นสื่อในการนําเสนอข้อมูลผู้ออกแบบให้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่สนใจงานออกแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายในและภูมิทัศน์ และ/หรือสถาปัตยกรรมใดๆเราไม่ใช่ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างออกแบบสถาปัตยกรรม ไม่ใช่ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ไม่ใช่ผู้รับเหมา รวมทั้งไม่ได้มีฐานะเป็นหุ้นส่วน นายจ้าง-ลูกจ้าง หรือตัวการ-ตัวแทนใดๆ กับ ผู้ออกแบบ สถาปนิก หรือผู้รับเหมา
2.2. ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และผลงานบางส่วนของผู้ออกแบบได้บนเว็บไซต์ ทั้งนี้ ท่านรับรู้และตกลงว่าเราไม่ รับผิดในการกระทําใดๆ ของผู้ออกแบบ สถาปนิก และ/หรือ ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้ เว็บไซต์สําหรับติดต่อผู้ออกแบบ สถาปนิก และ/หรือ ผู้รับเหมาก่อสร้าง
2.3. ท่านสามารถสมัครเป็นผู้ออกแบบในเครือข่ายของเราได้ โดยดําเนินการตามที่กําหนดในข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และข้อกําหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่เรากําหนด

3. การสร้างบัญชีผู้ใช้

3.1. ในการรับบริการจากเว็บไซต์ เช่น เข้าถึงข้อมูลเพื่อติดต่อผู้ออกแบบ ต้องมีการสร้างบัญชีผู้ใช้และกําหนดรหัสผ่าน โดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการสร้างบัญชีผู้ใช้ ได้แก่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ทั้งนี้ กรณีที่ข้อมูลและ/หรือเอกสารใดๆ ที่ ท่านให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองในเมนูบัญชีของฉัน
3.2. ในการสร้างบัญชีผู้ใช้ ท่านรับรองว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี หรือเป็นผู้เยาว์ที่ได้รับความยินยอม จากผู้ใช้อํานาจปกครองหรือผู้ปกครอง หรือเป็นผู้แทนหรือตัวแทนที่มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลตามกฎหมาย
3.3. ท่านยอมรับว่ากรณีที่มีการใช้บริการ การสื่อสาร การเข้าถึง หรือการใช้ข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์ที่ดําเนินการผ่านการ เชื่อมต่อบัญชีของท่านถือว่าเป็นการเข้าถึง ใช้บริการ สื่อสาร หรือการส่งข้อมูลโดยท่าน ไม่ว่าการกระทําดังกล่าวจะได้รับ อนุญาตจากท่านหรือไม่ก็ตาม ท่านยินยอมให้เรามีสิทธิที่จะดําเนินการ อ้างอิง หรือขอให้ท่านรับผิดชอบการกระทํานั้นเสมือน ว่าท่านได้เข้าถึง ใช้บริการ สื่อสาร หรือส่งข้อมูลนั้นเอง ไม่ว่าต่อเราหรือบุคคลภายนอก

4. การใช้บริการ

ท่านสามารถดูข้อมูลและผลงานของผู้ออกแบบบนเว็บไซต์ของเราได้ โดยเลือก “ค้นหาผู้ออกแบบ” ท่านสามารถกด Wish List ในกรณีที่ท่านสนใจผู้ออกแบบรายใด

5. การสมัครเป็นผู้ออกแบบในเครือข่ายของเรา

หากท่านเป็นผู้ออกแบบและต้องการแสดงข้อมูลการออกแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายในและภูมิทัศน์ และ/หรือ สถาปัตยกรรมใดๆ บนเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถกรอกข้อมูลตามที่กําหนดบนเว็บไซต์ เราจะพิจารณาและติดต่อกลับ ทั้งนี้ เป็นอํานาจตัดสินใจของเราแต่ฝ่ายเดียวในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเป็นผู้ออกแบบในเครือข่าย โปรดศึกษาข้อกําหนดและ เงื่อนไขการเป็นผู้ออกแบบในเครือข่ายของเราที่ www.designconnext.com/terms/architect ก่อนกรอกข้อมูล

6. การปิดบัญชีผู้ใช้

6.1. กรณีที่ท่านต้องการปิดบัญชีผู้ใช้ของท่าน โปรดแจ้งมาที่อีเมล admin@designconnext.com
6.2. ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ เราสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีผู้ใช้ของท่าน โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงมีสิทธิที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการใดๆ ที่มีขึ้นบนเว็บไซต์ด้วย
6.3. กรณีที่ท่านเป็นผู้ออกแบบในเครือข่ายของเรา การที่เราปิดบัญชีผู้ใช้ของท่าน ไม่ว่าด้วยเหตุใด จะทําให้ท่านไม่สามารถจัดแสดงผลงานบนเว็บไซต์ได้

7. ข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูล

ท่านเข้าใจและยอมรับว่า เรามีการเก็บรวบรวม ใช้ และในบางกรณีอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อการให้บริการแก่ท่านหรือ เพื่อประโยชน์ในการบริการของเราหรือบริษัทอื่นที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกัน ในกรณีที่ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดําเนินการเช่นว่าเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านหรือเมื่อเราสามารถทําได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งท่านจะต้องให้ความ ยินยอมแยกต่างหากจากข้อกําหนดฉบับนี้ ท่านสามารถอ่านและให้ความยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ www.designconnext.com/privacy

8. ข้อจํากัดความรับผิดและข้อสงวนสิทธิ

8.1. ท่านจะต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน รวมถึงข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของท่านไว้เป็นความลับ เรา จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านให้บุคคลอื่นใช้เว็บไซต์ สื่อกลาง หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับบัญชีของท่าน
8.2. เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์และตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ออกแบบ (ในกรณี ที่กฎหมายกําหนดให้ต้องมีใบอนุญาต) ก่อนนําข้อมูลจัดแสดงบนเว็บไซต์เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่าน อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่ ปรากฏในเว็บไซต์นี้ เช่น ผลงานของผู้ออกแบบ รูปภาพห้อง อาจไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือไม่เป็น ปัจจุบัน ท่านไม่ควรตัดสินใจดําเนินการใดๆ โดยยึดถือตามข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้แต่เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ เราจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ในความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านใช้ข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้
8.3. ข้อมูลผู้ออกแบบเป็นข้อมูลที่เราได้รับจากผู้ออกแบบ ซึ่งเรานําเสนอแก่ท่านเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น เราไม่ รับรองว่าข้อมูลของผู้ออกแบบจะถูกต้อง สมบูรณ์ ตรงตามความเป็นจริง ไม่รับรองว่าผู้ออกแบบเป็นผู้ถือใบอนุญาตในระดับที่ สามารถออกแบบสถาปัตยกรรมให้แก่ท่านได้ รวมถึงไม่รับรองคุณภาพผลงานของผู้ออกแบบ
8.4. เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการให้บริการเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ อย่างไรก็ดี ท่านยอมรับว่า อาจมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นกับเว็บไซต์ได้ และท่านตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้เรารับผิดใดๆ ในความขัดข้องของเว็บไซต์ที่ไม่ได้เกิด จากการกระทําโดยจงใจของเรา
8.5. เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของท่านและผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น ท่านตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการ ทํางานของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด รวมถึงจะปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของเราอย่างเคร่งครัด เราสงวนสิทธิที่จะ จํากัดหรือระงับการใช้งานของท่านในเวลาใดๆ และ/หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ และ/หรือกระทําการอื่นใด เพื่อหยุดการกระทําของ ท่านที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การระงับการใช้งานไม่ถือเป็นการสละสิทธิ หรือมาตรการใดๆ ที่เรามีอยู่ตามกฎหมาย
8.6. ท่านรับรู้ว่าประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ต และสภาพอุปกรณ์ของท่านที่ใช้ ในการเข้าถึงเว็บไซต์ด้วย
8.7. ในการใช้งานเว็บไซต์หรือกรณีที่ท่านดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบใดๆ จากเว็บไซต์ ข้อมูลและส่วนประกอบ ดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ หรือปราศจากไวรัส, Com-puter Worm, Trojan Horse, Spyware หรือ Malware การเข้าเว็บไซต์นี้อาจจะไม่ต่อเนื่อง มีความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สามารถ เข้าถึงระบบหรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้ ท่านตกลงรับความเสี่ยงภัยในความสูญหาย เสียหาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อระบบ คอมพิวเตอร์ สื่อกลาง หรือเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ รวมตลอดถึงการสูญ หายของข้อมูล รวมทั้งความเสียหายโดยอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบจากเว็บไซต์
8.8. ท่านตกลงรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ รวมถึงความสูญหาย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์ การที่ ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ หรือการที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ หรือจากการที่บุคคลภายนอกเจาะเข้าไปในระบบของ เว็บไซต์ หรือที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ และคอมพิวเตอร์ไวรัส
8.9. เราอาจขอตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขและนโยบายต่างๆ เป็นครั้งคราว ท่านตกลงให้ความ ร่วมมือตามสมควรในการตรวจสอบ

9. ทรัพย์สินทางปัญญา

9.1. เราเป็นเจ้าของข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจด ทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ และส่วนประกอบอื่นๆ ของเว็บไซต์ เราไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการ ใช้ข้อมูล ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น ลายลักษณ์อักษรจากเรา หรือตามที่กําหนดไว้ในเว็บไซต์นี้
9.2. เราเป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เว้นแต่ จะกําหนดเป็นอย่างอื่นในข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั้งหมดได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมาย ท่านตกลงจะไม่คัดลอก ดาวน์โหลด สั่งพิมพ์ และ/หรือ ใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเราโดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้และจะใช้บังคับตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
9.3. ท่านตกลงจะไม่ ทําซํ้า ดัดแปลง ปรับปรุง แก้ไข ต่อเติม เรียบเรียงใหม่ หรือวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) เว็บไซต์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม และจะไม่ลบ ทําลาย ทําให้เสียหาย หรือทําให้ไม่ชัดเจนซึ่งเครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าหรือบริการของบริษัทไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม

10. การปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการเว็บไซต์

ท่านเข้าใจและยอมรับว่า เรามีสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบการให้บริการ ระบบการทํางาน การแสดงผล และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ การที่ท่านตกลงดาวน์โหลด หรือใช้บริการเว็บไซต์หลังจากที่เราได้ทําการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงแล้ว ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่ เราในการติดตั้ง อัปเกรด และ/หรือ อัปเดต การปรับปรุง การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือการหยุดให้บริการดังกล่าว

11. การปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไข

11.1. ท่านเข้าใจและยอมรับว่า เรามีสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขนี้ใดๆ เกี่ยวกับ เว็บไซต์โดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยเราจะประกาศข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ให้ท่าน พิจารณาก่อนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด การที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์ของเราต่อไปหลังจากที่ มีการปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขแล้ว จะถือว่าท่านยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วโดยชัดแจ้ง
11.2. ท่านสามารถเรียกดูข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบันได้ โดยเลือกเมนู terms & conditions ทั้งนี้ หากท่าน ต้องการดูข้อกําหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ก่อนหน้า โปรดติดต่อ admin@designconnext.com

12. การละเว้นการใช้สิทธิ

การละเว้นไม่ใช้สิทธิ และ/หรือการผ่อนผันการใช้สิทธิไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเรา ไม่ถือว่าเราสละสิทธิตามข้อตกลงหรือ เงื่อนไขข้อนั้นๆ เรายังคงสงวนสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธิตามข้อดังกล่าวได้ต่อไป

13. การขัดกันของเอกสาร

ในกรณีที่ข้อความในข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และเอกสารอื่นๆ ขัดแย้งกัน ผู้เกี่ยวข้องตกลงให้เป็นดุลพินิจของเราในการ ตีความ

14. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้บริการเว็บไซต์เป็นไปตามบังคับของกฎหมายไทย

15. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อเราได้ที่ บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด
ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ ศูนย์การค้าเกตเวย์ บางซื่อ ชั้น 6 เลขที่ 162/1-2 , 168/10 ถนนประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
อีเมล : admin@designconnext.com
LINE Official : @dconnext