ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครเป็นผู้ออกแบบในเครือข่ายของเรา

อัปเดตล่าสุด วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

1. คําจํากัดความ

“เรา” หมายถึง ผู้ให้บริการเว็บไซต์
“ผู้ใช้บริการเว็บไซต์” หมายถึง ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ที่สนใจงานออกแบบ และ/หรืองานที่เกี่ยวเนื่อง (ถ้ามี) เช่น งานแตกแต่งภายในงานรับเหมาก่อสร้าง
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“งานที่เกี่ยวเนื่อง” หมายถึง งานตกแต่งภายในและ/หรืองานรับเหมาก่อสร้าง ที่ท่านรับทําให้แก่ลูกค้าต่อเนื่องจากงานออกแบบที่ท่านทําให้แก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์

2. ขอบเขตการบริการของเรา

2.1. เว็บไซต์ของเราเป็นสื่อกลางระหว่างท่านกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ที่สนใจหรือต้องการจ้างผู้รับจ้างทํางาน ออกแบบ และ/หรืองานตกแต่งภายใน และ/หรืองานรับเหมาก่อสร้าง เพื่อทํางานออกแบบ ตกแต่ง และ/หรือ รับเหมาก่อสร้างสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายในและภูมิทัศน์ และ/หรือสถาปัตยกรรมใดๆ ท่านรับรู้ว่า เราไม่ใช่ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างออกแบบสถาปัตยกรรม ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ไม่ใช่ผู้รับ จ้างตกแต่งภายในหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง และไม่ใช่ผู้ว่าจ้างในงานดังกล่าว รวมทั้งไม่ได้มีฐานะเป็นหุ้นส่วน นายจ้าง-ลูกจ้าง หรือตัวการ-ตัวแทนใดๆ กับท่าน
2.2. เราไม่มีหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยใดๆ ในกรณีที่มีข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งใดๆ ระหว่างท่านกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ โดยเราเพียงให้บริการช่องทางในการสื่อสารระหว่างท่านกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ เท่านั้น

3. ข้อมูลทีท่านให้ไว้ในเว็บไซต์

3.1. ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิในข้อมูลและ/หรือเอกสารที่ตนเองให้ไว้ และ ข้อมูลและเอกสารเหล่านั้นถูกต้อง ตรงตามความจริง สมบูรณ์ ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ละเมิดข้อกําหนดการใช้ งานใดๆ ในเว็บไซต์นี้ และจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดๆ และท่านตกลงจะเยียวยาความ เสียหายใดๆ ที่เราได้รับอันเนื่องจากการครอบครองหรือใช้ข้อมูลและ/หรือเอกสารที่ท่านให้ไว้ หรือจากการที่ ข้อมูลและ/หรือเอกสารนั้นเป็นเท็จหรือไม่สมบูรณ์ รวมถึงในค่าเสียหายที่เราได้ชดใช้แก่บุคคลภายนอกเพราะ เหตุข้างต้นและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่างๆ และจะสนับสนุนเราอย่างเต็มที่ในการจัดหาพยานหลักฐานในการพิสูจน์ตามกฎหมาย
3.2. ท่านยินยอมให้เราใช้ แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่หรือนําผลงานที่ท่านได้จัดทําและ/หรือสร้างสรรค์ขึ้นไปรวมกับ เนื้อหา ข้อความ หรือกราฟฟิกใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา โดยไม่เรียกร้องเงินหรือสิทธิใดๆ เพิ่มเติมจากเรา
3.3. ข้อมูลที่ท่านลงไว้ในเว็บไซต์อาจมี URL ที่ได้รับการอนุมัติจากเรา ซึ่งเชือมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นเพื่อนําเสนอ ผลงานของท่านเท่านั้น ทั้งนี้ ท่านรับรองว่า URL ที่ท่านลงในเว็บไซต์ไม่ใช่ URL โฆษณาสินค้า และ/หรือ เว็บไซต์อื่น หากเราพบว่า URL ที่ท่านลงในเว็บไซต์ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดนี้ เราสงวนสิทธิในการลบ URL รวมถึงข้อมูลที่ท่านลงในเว็บไซต์ทั้งหมดทันที
3.4. กรณีที่ข้อมูลและ/หรือเอกสารใดๆ ที่ท่านให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง ท่านตกลงจะแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ ในทันที โดยเข้าไปที่ www.designconnext.com เข้าไปที่เมนูบัญชีของฉัน
3.5. ท่านยินยอมให้เราใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์เท่าที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านเพื่อประโยชน์ในการ โฆษณาเว็บไซต์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
3.6. ท่านยินยอมให้เรานําข้อมูลที่ท่านให้ในการลงทะเบียนขึ้นจัดแสดงบนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา
3.7. ท่านตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากการที่เรานําเอาข้อมูลที่ท่านให้เราไว้มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา

4. การเป็นผู้ออกแบบในเครือข่ายของเรา

4.1. ท่านตกลงปฏิบัติงานอย่างเต็มทีตามมาตรฐานวิชาชีพ และปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ รวมถึงข้อกําหนด และเงือนไขที่ เรากําหนดบนเว็บไซต์ และข้อกําหนดอื่นๆ ที่เราแจ้งแก่ท่านตามช่องทางทีท่านให้ไว้ รวมถึงไม่กระทําการใดทีขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนผ่านเว็บไซต์ และใน กรณีทีท่าน ลูกจ้าง พนักงาน และ/หรือ ลูกจ้างของท่านก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ เว็บไซต์และ/หรือเรา ท่านตกลงรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว รวมทังตกลงยินยอมให้เราปิดบัญชีผู้ใช้ของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.2. ท่านตกลงจะชําระค่าธรรมเนียมการใช้เว็บไซต์ ตามรายละเอียดเราจะประกาศให้ท่านทราบ ทั้งนี้ เรามีสิทธิ เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว ได้โดยต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

5. หน้าทีและความรับผิดของท่าน

5.1. ท่านตกลงจะไม่กระทําการดังต่อไปนี้
(1) กระทําการใดๆ ให้บุคคลภายนอกเข้าใจว่าท่านเป็นลูกจ้างหรือเข้าทํารับงานออกแบบ งานตกแต่ง ภายใน และ/หรืองานรับเหมาก่อสร้างในนามของเรา
(2) ใช้ข้อความ รูปภาพ หรือสื่อที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือหลอกลวงผู้อื่นเกี่ยวกับประวัติและ/หรือ ผลงานของท่าน หรือกระทําการใดอันเป็นการหลอกลวงผู้อื่นเกี่ยวกับประวัติและผลงานของท่าน
(3) โพสต์ข้อความ รูปภาพ หรือสื่อใดๆ โดยละเมิดกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรรมอันดี ของประชาชน หรือละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม
(4) กําหนดข้อสัญญาในสัญญาจ้างที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขใดๆ ของเรา
(5) ขาย โอน แลกเปลี่ยน ให้เช่า บัญชีผู้ใช้ของท่าน ไม่ว่าในกรณีใดๆ
(6) กระทําการไม่สมควรเป็นเหตุให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียง กรณีที่มีบุคคลภายนอกเรียกร้องเพราะการกระทําของท่านดังกล่าวข้างต้น เรามีสิทธิปิดบัญชีผู้ใช้ของท่าน ทันที รวมทั้งมีสิทธิแจ้งผู้ใช้บริการเว็บไซต์ในเรื่องดังกล่าว และดําเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขหรือป้องกันเหตุใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
5.2. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์และ/หรือบุคคลภายนอกเรียกร้องค่าเสียหายเพราะเหตุละเมิดซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ งานออกแบบและ/หรืองานที่เกี่ยวเนื่องของท่าน ท่านตกลงจะรับผิดชดใช้ความเสียหายทั้งหมด และตกลง ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่เราได้จ่ายไปเพื่อความเสียหายเช่นว่านั้นเต็มจํานวน

6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6.1. ท่านตกลงจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจะดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้รับจากเราตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดและเงื่อนไขนี้และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
6.2. เมื่อเราร้องขอท่านจะสนับสนุนเราเพื่อให้เราปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับข้อมูลส่วน บุคคลที่เราได้ส่งให้อย่างเต็มความสามารถ เช่น การตอบสนองต่อคําร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วน บุคคล รวมถึงจะดําเนินการลบ และ/หรือ คืนข้อมูลส่วนบุคคลให้เราทั้งหมดภายในเวลาที่เรากําหนด
6.3. ท่านจะไม่ช่วงงานที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้ผู้อื่นดําเนินการต่อ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเรา อย่างไรก็ดี ท่านยังต้องเป็นผู้รับผิดชอบงานที่ช่วงไปนั้น รวมถึง ต้องดําเนินการให้บุคคลที่รับช่วงงานปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
6.4. ท่านต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อเกิดเหตุการรั่วไหล การละเมิด การเข้าถึง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วน บุคคลที่ได้รับจากเราโดยไม่ได้รับอนุญาต

7. การระงับหรือปิดบัญชีผู้ใช้

ท่านตกลงปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของเราอย่างเคร่งครัด เราสงวนสิทธิที่จะจํากัดหรือระงับการใช้ งานของท่านในเวลาใดๆ และ/หรือปิดบัญชีผู้ใช้ และ/หรือกระทําการอื่นใด เพื่อหยุดการกระทําใดๆ ของท่านที่ไม่ เป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การระงับการใช้งานไม่ถือเป็นการสละ สิทธิหรือมาตรการใดๆ ที่เรามีอยู่ตามกฎหมาย

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อเราได้ที่ บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด
ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ ศูนย์การค้าเกตเวย์ บางซื่อ ชั้น 6 เลขที่ 162/1-2 , 168/10 ถนนประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
อีเมล : admin@designconnext.com
LINE Official : @dc_architect