Sup Design Architect Co., Ltd.
81
เข้าชม
0
ถูกใจ
Thailand
ไทย

Sup Design Architect Co., Ltd.

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในด้านการออกแบบอาคาร
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
AutoCAD
Revit
Sketchup
ไม่ระบุ
Unknown
ทั่วประเทศ
2010 (13 ปี)
ไม่ระบุ
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
70 ตร.ม.
2022
ปรังปรุงอาคาร 2 ชั้น เป็น ร้านค้าของฝาก วอแหวนลงยา, นครศรีธรรมราช
50 ตร.ม.
2022
Cafe' ในธีมยุค 90, นครศรีธรรมราช
Office Building
300 ตร.ม.
2021
อาคารสำนักงาน 2 ชั้น, นนทบุรี
Private Residence
300 ตร.ม.
2021
ปรังปรุงพื้นที่ และหน้าตาอาคารพักอาศัย 2 ชั้น, กรุงเทพมหานคร
400 ตร.ม.
2021
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ริมทะเลสาบ, นนทบุรี
800 ตร.ม.
2021
อพาร์ทเม้น 2 ชั้น, ชลบุรี
200 ตร.ม.
2021
Cafe' 2 ชั้น ฟอร์มโค้ง, นนทบุรี
250 ตร.ม.
2021
บ้านพักอาศัย 2ชั้น, 3ชั้น, กรุงเทพมหานคร
250 ตร.ม.
2021
Townhome 3.5 ชั้น, กรุงเทพมหานคร
Altitude Forest Monument
250 ตร.ม.
2021
บ้านพักอาศัย 2.5 ชั้น, กรุงเทพมหานคร
1500 ตร.ม.
2019
โรงแรม 2 ชั้น, ประจวบคีรีขันธ์
Townhome
200 ตร.ม.
2019
Townhome 2.5 ชั้น, กรุงเทพมหานคร