ภคิน ตั้งแต่งกิจ
157
เข้าชม
2
ถูกใจ

ภคิน ตั้งแต่งกิจ

โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก
Procreate/Photoshop
Unknown
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext