ณัฐธยาน์ ตันติกุล
219
เข้าชม
2
ถูกใจ

ณัฐธยาน์ ตันติกุล

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก
AutoCAD
Sketchup
Unknown
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
200 ตร.ม.
2023
บ้านที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้คนในครอบครัวได้ใช้เวลาพูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกัน close-up มากยิ่งขึ้น บ้านที่เป็นเหมือนสื่อกลางที่ค่อยเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวในแน่นแฟ้น ในขณะเดียวกันก็ยังคงความเป็นส่วนตัวให้กับคนในครอบครัวด้วย จนเกิดเป็น Close-up project ผู้ออกแบบ ( นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร) 1. นางสาว ณัฐธยาน์ ตันติกุล 640210007 2. นางสาว ภัสสร มาลัย 640210022 3. นาย บรรณวิชญ์ แท่นธัญลักษณ์ 640210079