CODE Studio

"ถอดรหัสตึกแถว" เรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในตึกแถวแซมฟ้าการช่าง” กับการเปลี่ยนแปลงการใช้งานพื้นที่โรงงานของร้านแซมฟ้าการช่าง บนถนนบริพัตร จากร้านขายกาแฟ สู่ร้านขายประตูหน้าต่างไม้ จนปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ Cultural-Oriented Design Studio สตูดิโอออกแบบ